Top
خدمات بیوانفورماتیک مرتبط با پروتئین
تماس بگیرید

خدمات بیوانفورماتیک مرتبط با پروتئین

 تحقیقات و بررسی های بیوانفورماتیکی در دنیای زیست شناسی امروز جزئی جدایی ناپذیر به شمار می آیند. با توجه به حجم عظیم داده های تولید شده در دوره ی پساژنومیک استفاده از روش ها و ایزارهای بیوانفورماتیکی برای درک و تحلیل داده های زیستی امری اجتناب ناپذیر می باشد. در این راستا شرکت  DNAقصد دارد با استفاده از نیروهای متخصص در زمینه ی مطالعات بیوانفورماتیک خدماتی را به جامعه ی علمی کشور ارائه دهدو تا گامی در جهت پیشبرد اهداف علمی کشور و محققین برداشته باشد.

در زمینه ی مطالعاتی که پروتئین ها مورد بررسی قرار می گیرند شرکت DNA قادر به ارایه ی خدمات زیر می باشد:

 1. به دست آوردن توالی مرجع پروتئینی
 2. انجام انواع BLAST پروتئینی
 3. انجام انواع همردیفی های پروتئینی
 4. بررسیconservancy همردیفی
 5. ترسیم درخت فیلوژنیک
 6. پیش بینی ویژگی های فیزیکوشیمیایی پروتئین
 7. طراحی پروتئن های فیوژن و نوترکیب
 8. پیش بینی ساختار دوم پروتئین
 9. مدلینگ ساختار سه بعدی پروتئین با استفاده از رویکردهای
  1. Homology modeling
  2. Threading method
  3. Ab initio
 10. بهینه سازی مدل های سه بعدی پروتئینی
  1. Energy minimization
  2. Loop modeling
  3. Model refinement softwares
 11. تعیین کیفیت مدل های سه بعدی پروتئینی
 12. پیش بینی تغییرات پس از ترجمه
  1. N-glycosilation
  2. O-glycisilation
  3. Phosphorylation
  4. Ubiquitination
  5. SUMOylation
  6. Sulfinator
  7. Prenylation
  8. Palmitoylation
  9. Methylation
  10. GPI-anchor
 13. پیش بینی localization پروتیین
 14. داکینگ protein-ligand و protein-protein
  1. Autodock
  2. Autodock vina
 15. شناسایی کاندید های ممانعت کننده و دارو از طریق virtual screening
  1. Pyrex
 16. Molegro
 17. انجام بررسی های molecular dynamics در حد nanosecond
 18. بررسی نواحی disorder
 19. بررسی قابلیت folding
 20. بررسی قابلیت aggregation

این سرویس توسط شرکت دیبا نوآوران آزما (ِDNA Biotech Co) انجام میپذیرد. جهت صدور پیش فاکتور متناسب با خدمات مورد نظر، درخواست خود را به dnabiotechco@gmail.com ارسال فرمایید.