Top
خدمات بیوانفورماتیک مرتبط با DNA
تماس بگیرید

خدمات بیوانفورماتیک مرتبط با DNA

تحقیقات و بررسی های بیوانفورماتیکی در دنیای زیست شناسی امروز جزئی جدایی ناپذیر به شمار می آیند. با توجه به حجم عظیم داده های تولید شده در دوره ی پساژنومیک استفاده از روش ها و ایزارهای بیوانفورماتیکی برای درک و تحلیل داده های زیستی امری اجتناب ناپذیر می باشد. در این راستا شرکت  DNAقصد دارد با استفاده از نیروهای متخصص در زمینه ی مطالعات بیوانفورماتیک خدماتی را به جامعه ی علمی کشور ارائه دهدو تا گامی در جهت پیشبرد اهداف علمی کشور و محققین برداشته باشد. در زمینه ی مطالعاتی که مولکول های DNA مورد بررسی قرار می گیرند شرکت DNA قادر به ارایه ی خدمات زیر می باشد:

 1. به دست آوردن توالی مرجع DNA
 2. انجام انواع BLASTDNA و آنالیز نتایج آن
 3. انجام انواع همردیفی های DNA
 4. بررسیconservancy همردیفی
 5. طراحی پرایمر و پروب جهت PCR و Real Time PCR
 6. تعیین ساختار دو بعدی DNA
 7. تعیین ساختار سه بعدی DNA به شکل تک ودورشته ای
 8. بهینه سازی ساختارهای سه بعدی DNA
 9. طراحی انواع ژن
 10. طراحی وکتور
 11. طراحی واکسن های DNA
 12. ترسیم درخت فیلوژنیک
 13. بررسی انواع برهمکنش های DNA با سایر مولکول ها 
 14. بهینه سازی توالی ژن برای بیان در میزبان های مختلف

این سرویس توسط شرکت دیبا نوآوران آزما (ِDNA Biotech Co) انجام میپذیرد. جهت صدور پیش فاکتور متناسب با خدمات مورد نظر، درخواست خود را به dnabiotechco@gmail.com ارسال فرمایید.