Top
خدمات بیوانفورماتیک مرتبط با ایمنوانفورماتیک
تماس بگیرید

خدمات بیوانفورماتیک مرتبط با ایمنوانفورماتیک

تحقیقات و بررسی های بیوانفورماتیکی در دنیای زیست شناسی امروز جزئی جدایی ناپذیر به شمار می آیند. با توجه به حجم عظیم داده های تولید شده در دوره ی پساژنومیک استفاده از روش ها و ایزارهای بیوانفورماتیکی برای درک و تحلیل داده های زیستی امری اجتناب ناپذیر می باشد. در این راستا شرکت  DNAقصد دارد با استفاده از نیروهای متخصص در زمینه ی مطالعات بیوانفورماتیک خدماتی را به جامعه ی علمی کشور ارائه دهدو تا گامی در جهت پیشبرد اهداف علمی کشور و محققین برداشته باشد.

در زمینه ی مطالعاتی که در حوزه ی ایمنوانفورماتیکمورد بررسی قرار می گیرند شرکت DNA قادر به ارایه ی خدمات زیر می باشد:

 1. پیش بینی اپیتوپ های سلول B
  1. Linear
  2. Conformational
 2. پیش بینی اپیتوپ های سلول T
  1. CTL epitopes
  2. MHC I binding epitopes
  3. MHC II binding epitopes
 3. بررسیconservancy اپیتوپی
 4. بررسی population coverage
 5. پیش بینی آلرژنیسیته ی پروتئین
 6. پیش بینی آنتیژنیسیته ی پروتئین

این سرویس توسط شرکت دیبا نوآوران آزما (ِDNA Biotech Co) انجام میپذیرد. جهت صدور پیش فاکتور متناسب با خدمات مورد نظر، درخواست خود را به dnabiotechco@gmail.com ارسال فرمایید.